Core’ngrato S.Cardillo 작곡 이탈리아어 딕션 이탈리아가곡 발음 읽는 법

 

살바토레 카르딜로(Salvatore Cardillo)가 작곡한 이 곡 Core’ngrato

우리말 제목 무정한 마음은 아마도 세계인이 가장 좋아하고 많이 부르는 나폴리 민요일것입니다

 

카르딜로는 태어나긴 나폴리에서 태어났지만

그의 나이 33살 때 미국으로 이민 귀화하여 미국계 이탈리아인으로 뉴욕에서 별세합니다

음악공부는 이탈리아에서 했고요

노래와 영화음악을 주로 작곡했다고 합니다

 

그의 대표작인 이 무정한 마음은 세계 최고의  테너였던

엔리코 카루소가 초연한 후 세계적인 가수들 예를 들어

프랑코 코렐리나 파바로티, 도밍고, 카레라스 등등 거의 모든 성악가들이 즐겨 부르는 곡입니다

 

가사가 나폴리 사투리로 되어있어서 읽는 데 좀 어려움이 있습니다

주의해서 잘 따라 해 보세요!!

 

이탈리아가곡 모아 보기!!

 

 

 

Core’ngrato S.Cardillo 작곡 이탈리아 가곡 발음 읽는 법

 

Catarì, Catarí…
pecchè m’e dice sti parole amare?!
Pecchè me parle e ‘o core me turmiente, Catarí’?!
Nun te scurdá ca t’aggio dato ‘o core, Catarí’…
nun te scurdá…
Catarí, Catarí, che vène a dicere
stu parlá ca me dá spáseme?
Tu nun ce pienze a stu dulore mio?!
Tu nun ce pienze chiù, tu nun te ne cure…

Core, core ‘ngrato…
t’hê pigliato ‘a vita mia!
Tutto è passato…
e nun’nce pienze chiù.

Catarí, Catarí…
tu nun ‘o saje ca fino e ‘int’a na chiesa
io só trasuto e aggiu pregato a Dio, Catarí…
e ll’aggio ditto pure a ‘o cunfessore:
“Io stó a murí pè chella llá…
stó a suffrí, stó a suffrí nun se pò credere…
stó a suffrí tutte li strazie…”
E ‘o cunfessore, ch’è perzona santa,
mm’ha ditto: “Figliu mio lássala stá, lássala stá!…”

Core, core ‘ngrato…
t’hê pigliato ‘a vita mia!
Tutto è passato…
e nun’nce pienze chiù.

 

음악 듣기

 

 

 

불멸의 테너라고 부르는 엔리코 카루소 (Enrico Caruso)의 노래를 골라 보았습니다

이 곡은 유튜브로 검색하면 너무 많은 테너의 노래가 나오는데요

그 중 카루소의 음반은 희귀하여 들어 보시라고 골랐습니다

 

 

 

error: 복사하시면 안 돼요!