Funiculi Funicula L.Denza작곡 이탈리아가곡 발음 읽는 법과 추천음악

 

루이지 덴짜를 일약 스타로 만든 가곡 “푸니쿨리 푸니쿨라”입니다

우리 식으로 하면 나폴리 가요제 우승곡이라죠

나폴리 베수비오 화산으로 올라가는 등산열차의 이름이 “푸니콜라레”라고 하는 데 나폴리 관광을 활성화 하기위한 가요제를 열어 뽑은 노래가 세계적으로 유명한 노래가 되었습니다

우리나라도 각 지역을 소개하고 홍보하는 데 필요한 가요제 같은 것을 열어 사람들의 이목을 집중 시키는 이벤트를 하는 것도 좋은 방법일 텐데 음악은 그중 클래식은 완전 찬밥 신세를 벗어나지 못합니다

아무튼 나폴리 가요제곡인만큼 나폴리 사투리로 되어있어 발음하는데 어려움이 있습니다, 잘 따라 해 보세요!

이탈리아가곡 읽는 법 모두 보기! 

 

Funiculi Funicula L.Denza작곡 이탈리아가곡 발음 읽는 법

Aissèra, Nanninè, me ne sagliette
Tu saie addò? Tu saie addò?
Addò ‘stu core ‘ngrato cchiù dispietto
Farme nun pò! Farme nun pò
Addò lo fuoco coce, ma si fuie
Te lassa sta! Te lassa sta
E nun te corre appriesso, nun te struie
Sulo a guardà, sulo a guardà
Jamme, jamme ‘ncoppa, jamme jà
Funiculì, funiculà!

Nè jamme da la terra a la montagna
No passo nc’è! No passo nc’è
Se vede Francia, Proceta e la Spagna
E io veco a tte! E io veco a tte
Tirato co li ffune, ditto ‘nfatto
‘Ncielo se va, ‘ncielo se va
Se va comm’ ‘à lu viento a l’intrasatto
Guè, saglie sà! Guè, saglie sà
Jamme, jamme ‘ncoppa, jamme jà
Funiculì, funiculà!

Se n’è sagliuta, oje n’è, se n’è sagliuta
La capa già! La capa già
È gghiuta, pò è turnata, pò è venuta
Sta sempe ccà! Sta sempe ccà
La capa vota, vota, attuorno, attuorno
Attuorno a tte! Attuorno a tte
Sto core canta sempe nu taluorno
Sposamme, oje nè! Sposamme, oje nè
Jamme, jamme ‘ncoppa, jamme jà
Funiculì, funiculà!

 

추천음악

 

도밍고, 카레라스, 파바로티가 함께 부른 푸니쿨리 푸니쿨라입니다

사실 이 곡은 클래식하게 공부할 필요는 전혀 없는 곡입니다부담 없이 가볍게 보세요!

error: 복사하시면 안 돼요!